Prodesse Juridiskais Atbalsts

Prodesse piedāvā uzņēmumu juridisku apkalpošanu, kas sevī ietver juridisko dokumentu sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, dažādu sadarbības līgumu izstrādi, koriģēšanu un labošanu, konsultēšanu ar klienta uzņēmumu saistītos darījumos, parādu piedziņu un klienta interešu pārstāvību tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās.

img

Pakalpojumu pārskats

Komerctiesības

● uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, individuālā komersanta un komercsabiedrību dibināšana
● dažādu sabiedrības grozījumu reģistrēšana
● komercķīlu reģistrācija, grozījumi un dzēšana
● sabiedrību reorganizācija un likvidācija

Darba tiesības

● darba strīdi
● darba līgumu un koplīgumu sastādīšana un koerekcijas

Civiltiesības

● ģimenes, mantojuma, īpašuma un saistību tiesības
● līgumu izstrāde un analīze

Pārādu piedziņa

● parāda piedziņas iespēju izvērtēšana
● parādnieka juridiskā statusa un finansiālā stāvokļa apzināšana
● atgādinājumu, pretenziju, pirmstiesas brīdinājumu un pieteikumu tiesām sagatavošana
● interešu pārstāvību tiesās, Valsts un pašvaldību intitūcijās

Darījumi ar nekustamo īpašumu

● nekustamā īpašuma iegāde, pārdošana, dāvināšana, mantošana, ieķīlāšana
● darījumu likumības, juridiskā statusa un apgrūtinājumu izpēte
● konsultācijas kopīpašnieku savstarpējo attiecību risināšanā
● pirkšanas, pārdošanas, nomas, īres līgumu u.c. dokumentu izstrāde, korekcijas un analīze

Bērnu tiesības

● aizgādības, saskarsmes, adopcijas un aprūpes tiesības
● bērnu mantojuma tiesības

Administratīvās tiesības

● administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Patērētāju tiesības

● patērētāju interešu pārstāvība patērētāju tiesību aizskāruma gadījumos